ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

        โครงงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาค้นหาความรู้ ฝึกทักษะ เกิดประสบการณ์ โดยเลือกทำตามความถนัดและความสนใจ หากโครงงานอยู่ในรายวิชา หรือกลุ่มสาระใด ก็จะเรียกว่าโครงงานวิชานั้น ๆ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานอาชีพ เป็นต้น

ความหมายของโครงงาน

        โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถและความถนัด ความสนใจ เป็นการแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน ชิ้นงาน ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใด ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยเล็ก ๆ สำหรับนักเรียนในการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ

ภาพที่ 1.1  ตัวอย่างผลงานโครงงานคณิตศาสตร์
ที่มา : http://www.sahavicha.com

 

ภาพที่ 1.2  ตัวอย่างผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่มา : http://www.obec.go.th

 

ภาพที่ 1.3  ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ที่มา : http://kruwaw.thairath12.net

 

หลักการทำโครงงาน

 1. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจของนักเรียน
 2. นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 3. นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 4. นักเรียนนำเสนอโครงงานด้วยตนเอง
 5. นักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางในการวัดผล และประเมินผล

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
 4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยให้เห็นคุณค่าของการทำงานได้ในที่สุด
 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ
 6. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
 7. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด และประเมินผลงานของตนเอง

ประเภทของโครงงาน

        โครงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 โครงงานที่เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
2.2 โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
2.3 โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ
2.4 โครงงานที่เป็นการสร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น
Advertisements
ข้อความ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s